Wednesday, 11 December, 2019

Bộ môn Thực vật

Họ Rutaceae

Họ Rutaceae
TT Tên cây thường dùng Tên khoa học Bộ phận dùng
1 Dấu dầu Tetradium daniellii (Benn.) T.G.Hartley Vỏ rễ
2 Dấu dầu lá tần Tetradium fraxinifolium (Hook. f.) T.G. Hartley Vỏ rễ
3 Dấu dầu lá nhẵn Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Vỏ rễ
4 Dấu dầu Tetradium sp.1 Vỏ rễ
5 Dấu dầu Tetradium sp.2 Vỏ rễ
6 Xít xa Toddalia asiatica L. Vỏ rễ, rễ
7 Muồng truổng Zanthoxylum avicenniae (Lamk.) DC. Vỏ
Show Buttons
Hide Buttons