Wednesday, 11 December, 2019

Bộ môn Thực vật

Họ Ranunculaceae

Họ Ranunculaceae
TT Tên cây thường dùng Tên khoa học Bộ phận dùng
1 Hoàng liên Trung Quốc Coptis chinensis Franch. Thân rễ
2 Hoàng liên chân gà Coptis quinquesecta Wang Thân rễ
3 Thổ hoàng liên Thalictrum foliolosum DC. Thân rễ
4 Thổ hoàng liên lùn Thalictrum ichangensae Lecoyer ex Oliv. Thân rễ

 

Show Buttons
Hide Buttons